Trang chủ

Tổ chức NPO Cầu Vồng Châu Á đang triển khai dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, Việt Nam.

Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, Việt Nam từ tháng
3/2014 – 2/2017
       Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản


Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh BinhThuan và An Giang, Việt Nam từ tháng
3/2017 – 2/2020
       Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản


Thông tin mới

*Tin mới


Ngày 22/3/2020
Đã cập nhật boi canh dự án tại Việt Nam

Ngày 30/8/2019
Đã cập nhật dự án thực hiện tại Việt Nam

Ngày 22/3/2020
Đã cập nhật thành quả dự án tại Việt Nam

Ngày 22/3/2020
Đã cập nhật tình hình hỗ trợ con nuôi tại Việt Nam

Ngày 30/8/2018
Đã cập nhật thông tin về tổ chức