Trang chủ

Tổ chức NPO Cầu Vồng Châu Á đang triển khai dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, Việt Nam.

Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, Việt Nam từ tháng 3/2014 – 2/2017
       Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản


Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh BinhThuan và An Giang, Việt Nam từ tháng 3/2017 – 2/2020
       Hợp tác đầu tư không hoàn lại liên kết NGO Nhật Bản


Thông tin mới

Ngày 5/4/2017
Đã cập nhật Bối cảnh dự án tại Việt Nam

Ngày 20/7/2016
Đã cập nhật Dự án tại Việt Nam

Ngày 20/7/2016
Đã cập nhật Thành quả dự án tại Việt Nam